Malia SPSV Volleyball 2011-09-08 vs. Albany - Bolko