Malia SPSV Volleyball 9-10-2011 at Jesse Bethel - Bolko